Konsumentbarometern 

Uppdaterad: 27.10.2017 - Uppdateras nästa gång: 27.11.2017
   
 
 
Dela på

I oktober inga tecken på att konsumenternas starka förtroende sviktar

Förtroendet för ekonomin har varit mycket starkt i snart ett års tid. Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 23,1, då den i september var 23,7 och i augusti 23,5. I oktober i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 15,8. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,2. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2–19 oktober 1 184 personer bosatta i Finland.

Av delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades förväntningarna på den egna och på Finlands ekonomi något i oktober jämfört med september. Förväntningarna på utvecklingen av arbetslösheten var i stort sett oförändrade och synen på hushållets möjlighet att spara försvagades något. Jämfört med motsvarande period i fjol förstärktes alla delfaktorer i oktober.

I oktober var konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi och arbetslöshet mycket optimistiska. Också konsumenternas syn på den egna ekonomin och på möjligheterna att spara var ljus.

Konsumenterna ansåg i oktober att tidpunkten var mycket gynnsam för att ta lån och för första gången på länge också för att spara. Konsumenterna uppskattade också att det var fördelaktigt att köpa kapitalvaror. I oktober upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna.

Egen och Finlands ekonomi

I oktober trodde 48 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Tio procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i september 46 och 9 procent och i oktober i fjol 41 och 17 procent.

I oktober litade 29 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 10 procent befarade att den blir sämre inom ett år. En månad tidigare var andelarna 27 och 11 procent och för ett år sedan 26 och 13 procent.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Konsumentbarometern


Beskrivning av indikatorn

Konsumentbarometern är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.