Konsumentbarometern 

Uppdaterad: 27.12.2017 - Uppdateras nästa gång: 29.1.2018
   
 
 
Dela på

Konsumenternas förtroende förblev starkt till årets slut

Konsumenternas förtroendeindikator var i december 24,0, medan den i november var 23,0 och i oktober 23,1. I december i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 19,5. Medeltalet för indikatorn blev i år det rekordartade 22,9. Långtidsmedelvärdet 1995–2017 är 12,2. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–15 december 1 185 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades förväntningarna något på konsumentens egna och på Finlands ekonomi samt på hushållets möjligheter att spara i december jämfört med november. Däremot försvagades synen på arbetslöshetsutvecklingen något. Jämfört med motsvarande period i fjol visade förtroendeindikatorns delfaktorer en klar förstärkning, med undantag av möjligheterna att spara.

I december var konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi och arbetslöshet mycket ljusa. Också konsumenternas syn på den egna ekonomin och på möjligheterna att spara var goda.

I december ansåg konsumenterna att tidpunkten var mycket gynnsam för att ta lån och för att spara. Konsumenterna uppskattade också att det var fördelaktigt att köpa kapitalvaror. I december upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet minskat mycket under de senaste månaderna.

Egen och Finlands ekonomi

I december trodde 51 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Bara 8 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i november 47 och 8 procent. I december i fjol var de 45 och 15 procent.

I december litade 30 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år. En månad tidigare var andelarna 28 och 11 procent och för ett år sedan 27 och 13 procent.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Konsumentbarometern


Beskrivning av indikatorn

Konsumentbarometern är en telefonintervjuundersökning med hjälp av vilken man mäter de finländska konsumenternas föreställningar om den allmänna ekonomiska utvecklingen och det egna hushållets ekonomiska utveckling samt deras planer på att göra anskaffningar, spara eller ta lån.

Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.