Globalisering av företagsverksamhet 

Uppdaterad: 16.12.2016 - Uppdateras nästa gång: 18.12.2017
   
 
 
Dela på

Svenska företag de mest betydande utlandsägda företagen i Finland

Enligt Statistikcentralens uppgifter var den sammanlagda omsättningen för utländska företag i Finland 86 miljarder euro år 2015. Jämfört med året innan ökade inte omsättningen nämnvärt. Omsättningen var störst bland företag från Sverige, Förenta staterna, Tyskland och Storbritannien. Av näringsgrenarna genererade industrin den största omsättningen och företag från Förenta staterna stod för 29 procent av omsättningen. Antalet utländska företag i Finland uppgick till 4 427.


Källa:
Statistikcentralen / Utländska dotterbolag i Finland


Beskrivning av indikatorn

Statistiken Utländska dotterbolag i Finland beskriver verksamheten i utländska dotterbolag i Finland. Med hjälp av uppgifterna kan man bedöma företagens världsomspännande nätverksarbete, som är en del av globaliseringen. Dessutom används uppgifterna för att beskriva ägarstrukturen hos de företag som verkar i Finland samt för att uppskatta hur attraktiva de är för utländska företag eller andra institutioner. Statistiken bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007.

Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik. Uppgifterna i statistiken Utländska dotterbolag i Finland 2013 kan därför inte jämföras med tidigare offentliggöranden av samma statistikgren. Förnyelsen gör dock företagsstatistiken mer enhetlig. De mest betydande ändringarna gäller näringsgrensindelningen, företagsuppgifter (bl.a. omsättnings- och personaluppgifter) och företagsarrangemang samt slutledningsregler på basis av vilka gruppen av företag eller arbetsställen bildas.