Internationell krishantering 

Uppdaterad: 8.3.2017 - Uppdateras nästa gång: 23.3.2018
   
 
 
Dela på

Deltagande i militära krishanteringsinsatser

I december 2014 deltog Finland i 10 militära krishanteringsinsatser och två militärobservatörsinsatser. Den största av dem är UNIFIL-insatsens bataljon, i vilken Finland har ledningsansvaret med en personalstyrka på ca 350 personer. ISAF-insatsen i Afghanistan avslutades vid utgången av 2014, men fortgår fortfarande som insatsen Resolute Support, i vilken Finland deltar med ca 80 personer.

Antalet personer som deltar i militära krishanteringsinsatser har sjunkit sedan början av 2000-talet. Numera deltar man i insatserna med mindre trupper som har större prestationsförmåga samt med mindre personalstyrka än tidigare. Detta beror främst på kostnaderna som i och med de avlägsna insatserna (Afghanistan, Centralafrikanska republiken och Mali) har stigit märkbart. Kostnaderna har också stigit på grund av insatsernas säkerhetsrisker och krav på basering, som medför att högre krav än tidigare ställs på truppernas och soldaternas personliga utrustning för hantering av dessa risker.


Källa:
Huvudstabens personalavdelning


Beskrivning av indikatorn

Enligt lagen om militär krishantering kan Finland delta i militär krishantering som har bemyndigats av Förenta Nationernas (FN) säkerhetsråd, eller undantagsvis i annan internationell militär krishantering som syftar till att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet eller till att stöda humanitär hjälpverksamhet eller skydda civilbefolkningen med beaktande av målsättningen för och principerna i Förenta Nationernas stadga (FördrS 1/1956) samt övriga regler i den internationella rätten. Enligt lagen kan föranstaltare av krishantering vara FN, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) eller någon annan internationell organisation eller grupp av länder.

Den finländska krishanteringsorganisationen kan omfatta krishanteringsstyrkor, avskilda enheter och enskilda personer. Krishanteringspersonalen får, frånsett utbytespersonalen och personal som genomgår utbildning, omfatta högst 2 000 personer.

Det årliga antalet deltagare i insatserna är ett medeltal av mängden personal som under året deltagit i olika insatser. Insatsernas truppstyrka varierar i viss mån under året. Insatserna kan också inledas eller avslutas mitt under året, då truppstyrkan kan variera i hög grad. Antalet personer som deltar i en insats vägs i förhållande till insatsens längd och genomsnittliga deltagarantal.