Inflation 

Uppdaterad: 14.1.2016 - Uppdateras nästa gång: 19.2.2016
   
 
 
Dela på

Inflationen alltjämt -0,2 procent i december


Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var fortfarande -0,2 procent i december. I november var den -0,2 procent. Att inflationen var fortsatt negativ berodde bl.a. på att konsumentpriserna när det gäller genomsnittsräntorna på bostadslån och bränslen gick ned jämfört med året innan.

I december steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre fordonsskatt, hyror och skötselvederlag. Jämfört med året innan stod konsumentpriserna på genomsnittsräntor på bostadslån och bränslen för den största nedgången. Under månaden sjönk konsumentpriserna mest i fråga om utrikes flygtrafik och paketresor till länder utanför EU. Från november till december var förändringen av konsumentpriserna -0,1 procent.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om nästan 500 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi).

Källa:
Statistikcentralen / Konsumentprisindex


Beskrivning av indikatorn

Konsumentprisindexet används som en allmän inflationsmätare.

Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen av de varor och tjänster som finländska hushåll köper i Finland. Konsumentprisindexet beräknas med en metod enligt vilken priserna på olika varor vägs samman med deras andel av konsumtionen.

Konsumentprisindexen som revideras med vissa års intervall lämpar sig för granskning på kort sikt. Levnadskostnadsindex är en lång tidsserie som beräknats på basis av det senaste konsumentprisindexet. Det utvecklas på samma sätt som konsumentprisindexet. Många hyror, för både bostads- och affärslägenheter samt för arrenden, är i allmänhet bundna till levnadskostnadsindex.

Inflationen har tillsammans med den ekonomiska tillväxten, arbetslöshetsutvecklingen och balansen i ekonomin en central inverkan på de ekonomiska konjunkturerna i Finland. En hög och instabil inflation vållar problem såväl för ekonomin, konsumenterna som för företagen. Eftersom en instabil inflation medför osäkerhet och ineffektivitet på marknaderna och försvårar planeringen av investeringar och sparande försöker man balansera inflationen genom ekonomisk-politiska åtgärder. Inflationens effekter avspeglas i de vanliga konsumenternas köpbeteende och köpkraft samt å andra sidan i företagens benägenhet att investera. 

Genom att avvärja konsumentprisinflationen strävar man efter att skapa bästa möjliga förhållanden för ekonomisk verksamhet. För att dessa mål ska nås krävs det dock att man granskar inflationsutsikterna och reagerar så tidigt som möjligt på en ökande inflation. Vid sidan av den traditionella inflationsindikatorn bör man också granska räntornas tidsstruktur (löptid) och andra indikatorer för ekonomisk utveckling. I valet av ekonomiska indikatorer är det centralt att informationen är i realtid, att den är exakt och därför pålitlig och att indikatorerna är starkt bundna till framtidens förväntningar.