Inflation 

Uppdaterad: 14.4.2015 - Uppdateras nästa gång: 13.5.2015
   
 
 
Dela på

Inflationen alltjämt -0,1 procent i mars

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var fortfarande -0,1 procent i mars. I februari var inflationen -0,1 procent. Inflationen var fortsatt negativ jämfört med mars året innan särskilt på grund av lägre priser på bränslen och ägarbostäder.

I mars steg konsumentpriserna på årsnivå mest på grund av högre hyror samt dyrare tobak och underhållstjänster för flervåningshus. Den största nedgången jämfört med året innan visade konsumentpriserna på bränslen, ägarbostäder och mejeriprodukter. De största ökningarna och minskningarna i mars gällde samma varor som i februari. Från februari till mars steg konsumentpriserna med 0,3 procent, vilket närmast berodde på högre priser på grönsaker och frukt samt dyrare bensin.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om nästan 500 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi).

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen / Konsumentprisindex


Beskrivning av indikatorn

Konsumentprisindexet används som en allmän inflationsmätare.

Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen av de varor och tjänster som finländska hushåll köper i Finland. Konsumentprisindexet beräknas med en metod enligt vilken priserna på olika varor vägs samman med deras andel av konsumtionen.

Konsumentprisindexen som revideras med vissa års intervall lämpar sig för granskning på kort sikt. Levnadskostnadsindex är en lång tidsserie som beräknats på basis av det senaste konsumentprisindexet. Det utvecklas på samma sätt som konsumentprisindexet. Många hyror, för både bostads- och affärslägenheter samt för arrenden, är i allmänhet bundna till levnadskostnadsindex.

Inflationen har tillsammans med den ekonomiska tillväxten, arbetslöshetsutvecklingen och balansen i ekonomin en central inverkan på de ekonomiska konjunkturerna i Finland. En hög och instabil inflation vållar problem såväl för ekonomin, konsumenterna som för företagen. Eftersom en instabil inflation medför osäkerhet och ineffektivitet på marknaderna och försvårar planeringen av investeringar och sparande försöker man balansera inflationen genom ekonomisk-politiska åtgärder. Inflationens effekter avspeglas i de vanliga konsumenternas köpbeteende och köpkraft samt å andra sidan i företagens benägenhet att investera. 

Genom att avvärja konsumentprisinflationen strävar man efter att skapa bästa möjliga förhållanden för ekonomisk verksamhet. För att dessa mål ska nås krävs det dock att man granskar inflationsutsikterna och reagerar så tidigt som möjligt på en ökande inflation. Vid sidan av den traditionella inflationsindikatorn bör man också granska räntornas tidsstruktur (löptid) och andra indikatorer för ekonomisk utveckling. I valet av ekonomiska indikatorer är det centralt att informationen är i realtid, att den är exakt och därför pålitlig och att indikatorerna är starkt bundna till framtidens förväntningar.