Tuonti ja vienti 

Päivitetty: 8.1.2018 - Seuraava päivitys: 7.2.2018
   
 
 
Jaa

Tavaraviennin arvo nousi 14 prosenttia marraskuussa

Paperimassan ja henkilöautojen vienti vahvistui selvästi vertailukuukaudesta

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi marraskuussa 14 prosenttia vuoden 2016 marraskuusta Tullin ennakkotilaston mukaan. Vienti oli marraskuussa arvoltaan 5,2 miljardia euroa. Tuonnin arvo kasvoi marraskuussa 13 prosenttia vuoden takaisesta ja oli hieman alle 5,5 miljardia euroa. Tammi-marraskuun yhteenlaskettu vienti nousi 16 prosenttia ja yhteenlaskettu tuonti 14 prosenttia verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli marraskuussa 240 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-marraskuussa kauppataseen alijäämää kertyi 2,1 miljardia euroa. Vuoden 2016 marraskuussa kauppataseen vaje oli 256 miljoonaa euroa ja tammi-marraskuussa 2,6 miljardia euroa.

Viennin kasvu oli viime kuukausien tapaan nopeinta henkilöautojen kohdalla. Myös koneiden ja laitteiden sekä metallien, erityisesti sinkin, vienti kasvoi huomattavasti. Paperimassan vienti kasvoi niin ikään marraskuussa jyrkästi, mutta paperin ja pahvin viennin arvo säilyi vuoden 2016 marraskuun tasolla. Laskua kirjattiin viljan sekä farmaseuttisten tuotteiden vientiin.

Tuonnissa kasvua tilastoitiin kaikille arvoltaan suurille tavararyhmille. Jyrkintä kasvu oli metallien ja henkilöautojen osien kohdalla. Malmien, öljyn ja muiden kemianteollisuuden tuotteiden tuonti kasvoi myös. Koneiden ja laitteiden tuonnin kasvu jäi pieneksi.

Vienti EU-maihin kasvoi marraskuussa 15 prosenttia ja tuonti EU:sta 12 prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle nousi marraskuussa 13 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 15 prosenttia. Tammi-marraskuussa vienti EU-maihin kasvoi 17 prosenttia ja ulkokaupan vienti 13 prosenttia vuoden 2016 vastaavasta ajanjaksosta. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi kymmenen prosenttia, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta kasvoi viidenneksen.

Vienti kasvoi marraskuussa kaikkiin suurimpiin kauppakumppaneihin Alankomaita lukuun ottamatta. Vienti Saksaan ja Kiinaan kasvoi jyrkästi henkilöauto- ja paperimassaviennin ansiosta. Yhdysvaltoihin viennin kasvu jäi selvästi hitaammaksi. Tuonti Alankomaista ja Yhdysvalloista laski marraskuussa, mutta kasvoi muista suurista tuontimaista. Jyrkimmin tuonti kasvoi Norjasta raakaöljyn tuonnin vuoksi.


Lähde:
Tulli


Indikaattorin kuvaus

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Ennakkotilastolle ilmoitetaan tarkka julkaisuhetki noin vuodeksi kerrallaan. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla. Ennakkotilasto viennistä ja tuonnista valmistuu 40 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisestä.

Ennakkotilastosta saadaan taloudellista analyysia varten luotettava kuva ulkomaankaupan tuoreimmasta kehityksestä. Ennakkotilasto on tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (1466/94). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 471/2009) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

Tullin tilastoinnin julkaisema ulkomaankauppatilasto on osa Suomen virallista tilastoa (SVT).

Lisätietoja ulkomaankaupan tilastoinnista (mm. laatuselosteet, tilastoluettelo ja -kuvaukset) Tullin verkkosivuilla