Tuonti ja vienti 

Päivitetty: 9.10.2017 - Seuraava päivitys: 7.11.2017
   
 
 
Jaa

TAVARAVIENTI KASVOI 18 PROSENTTIA ELOKUUSSA

Viennin kasvua edelliskuukausien tapaan lähes kaikissa tavararyhmissä

Suoomen tavaraviennin arvo oli elokuussa Tullin ennakkotilaston mukaan hieman yli 4,7 miljardia euroa. Viennin arvoon tilastoitiin 18 prosenttia kasvua viime vuoden elokuusta. Tuonti nousi elokuussa yhdeksän prosenttia viime vuodesta ja oli arvoltaan lähes 4,9 miljardia euroa. Tammi-elokuun yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 16 prosenttia viime vuodesta. Tammi-elokuun tuonnin arvo suureni 14 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli elokuussa 150 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-elokuulle kauppataseen vajetta on tilastoitu lähes 1,4 miljardia euroa. Viime vuonna kauppatase oli 481 miljoonaa euroa alijäämäinen elokuussa ja liki kaksi miljardia euroa alijäämäinen tammi-elokuussa.

Lähes kaikkien arvoltaan huomattavimpien tavararyhmien viennin arvon kasvu jatkui elokuussa. Henkilöautojen viennin kasvu oli viime kuukausien tapaan erittäin jyrkkää. Koneiden ja laitteiden, metsäteollisuuden tuotteiden ja metallien viennin kasvu oli hitaampaa.

Myös tuonnissa tilastoitiin arvon kasvua lähes kaikille arvoltaan suurimmille tavararyhmille. Pientä laskua kirjattiin lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden sekä malmien ja rikasteiden tuonnin arvoon.

Vienti EU-maihin nousi elokuussa 21 prosenttia ja tuonti EU:sta kymmenen prosenttia viime vuodesta. Vienti EU:n ulkopuolelle kasvoi 14 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta puolestaan kahdeksan prosenttia vertailukuukaudesta. Tammi-elokuussa vienti EU-maihin kasvoi 17 prosenttia ja ulkokaupan vienti 14 prosenttia. Tuonti EU-maista suureni tammi-elokuussa kahdeksan prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 22 prosenttia.

Vienti lähes kaikkiin suurimpiin kauppakumppaneihin kasvoi elokuussa. Ainoastaan vienti Yhdysvaltoihin ja Isoon-Britanniaan laski hieman. Jyrkintä viennin kasvu oli Saksaan ja Alankomaihin. Tuonti Yhdysvalloista laski, mutta tuonti muista suurista tuontimaista kasvoi.


Lähde:
Tulli


Indikaattorin kuvaus

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Ennakkotilastolle ilmoitetaan tarkka julkaisuhetki noin vuodeksi kerrallaan. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla. Ennakkotilasto viennistä ja tuonnista valmistuu 40 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisestä.

Ennakkotilastosta saadaan taloudellista analyysia varten luotettava kuva ulkomaankaupan tuoreimmasta kehityksestä. Ennakkotilasto on tärkeä väline sekä julkisen että yksityisen sektorin päätöksentekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille niin kansallisella tasolla kuin EU:n ja useiden kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

Ulkomaankauppatilasto perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön sekä Suomen kansalliseen tilastolakiin (280/04) ja tullilakiin (1466/94). EU:n lainsäädännössä tilastointia ohjaavat sisäkaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 638/2004), ulkokaupan tilastoinnin perusasetus (EY, 471/2009) sekä näiden täytäntöönpanoa koskevat soveltamissäännökset.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Siinä tuojat ja viejät ilmoittavat kuukausittain tarvittavat tilastotiedot sisäkaupastaan Tullille. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

Tullin tilastoinnin julkaisema ulkomaankauppatilasto on osa Suomen virallista tilastoa (SVT).

Lisätietoja ulkomaankaupan tilastoinnista (mm. laatuselosteet, tilastoluettelo ja -kuvaukset) Tullin verkkosivuilla