Kuluttajabarometri 

Päivitetty: 27.10.2017 - Seuraava päivitys: 27.11.2017
   
 
 
Jaa

Kuluttajien lujalle luottamukselle ei näkynyt loppua lokakuussa

Kuluttajien luottamus talouteen on ollut hyvin vahvaa pian vuoden. Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 23,1, kun se syyskuussa oli 23,7 ja elokuussa 23,5. Viime vuoden lokakuussa luottamusindikaattori sai arvon 15,8. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,2. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2.–19. lokakuuta 1 184 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijöistä odotukset omasta ja Suomen taloudesta paranivat hieman lokakuussa syyskuuhun verrattuna. Odotus työttömyyskehityksestä pysyi suunnilleen ennallaan, ja arvio kotitalouden säästämismahdollisuuksista heikkeni vähän. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden kaikki osatekijät vahvistuivat lokakuussa.

Lokakuussa kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat hyvin optimistiset. Arviot myös kuluttajan omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista olivat valoisat.

Kuluttajat pitivät lokakuussa ajankohtaa hyvin otollisena lainanotolle ja pitkästä aikaa myös säästämiselle. Myös kestotavaroiden ostaminen arvioitiin kannattavaksi. Työlliset kuluttajat kokivat lokakuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla vähentynyt viime kuukausina.

Oma ja Suomen talous

Lokakuussa 48 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 10 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat syyskuussa 46 ja 9 prosenttia ja viime vuoden lokakuussa 41 ja 17 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti lokakuussa 29 prosenttia kuluttajista ja 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aiemmin osuudet olivat 27 ja 11 prosenttia ja vuosi sitten 26 ja 13 prosenttia.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Kuluttajabarometri


Indikaattorin kuvaus

Kuluttajabarometri kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Kuluttajabarometri toteutetaan kuukausittaisena puhelinhaastattelututkimuksena. Barometriin sisältyvät kuluttajien käsitykset oman taloutensa ja maan talouden ja työttömyyden kehityksestä sekä kuluttajien aikomukset tehdä suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Lisäksi kerätään tietoja kestokulutustavaroiden omistamisesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.