Kuluttajabarometri 

Päivitetty: 27.12.2017 - Seuraava päivitys: 29.1.2018
   
 
 
Jaa

Kuluttajien luottamus pysyi vankkana vuoden loppuun

Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 24,0, kun se marraskuussa oli 23,0 ja lokakuussa 23,1. Viime vuoden joulukuussa luottamusindikaattori sai arvon 19,5. Indikaattorin tämän vuoden keskiarvoksi tuli ennätyksellinen 22,9. Pitkän ajan 1995–2017 keskiarvo on 12,2. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–15. joulukuuta 1 185 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset kuluttajan omasta ja Suomen taloudesta sekä kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat hieman joulukuussa marraskuuhun verrattuna. Sen sijaan arviot työttömyyskehityksestä heikkenivät aavistuksen. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden osatekijät säästämismahdollisuuksia lukuun ottamatta vahvistuivat selvästi.

Joulukuussa kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat hyvin valoisat. Arviot myös kuluttajan omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista olivat hyvät.

Kuluttajat pitivät joulukuussa ajankohtaa hyvin otollisena lainanotolle ja säästämiselle. Myös kestotavaroiden ostaminen arvioitiin kannattavaksi. Työlliset kuluttajat kokivat joulukuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla vähentynyt paljon viime kuukausina.

Oma ja Suomen talous

Joulukuussa 51 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista vain 8 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat marraskuussa 47 ja 8 prosenttia ja viime vuoden joulukuussa 45 ja 15 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti joulukuussa 30 prosenttia kuluttajista ja 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aiemmin osuudet olivat 28 ja 11 prosenttia ja vuosi sitten 27 ja 13 prosenttia.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Kuluttajabarometri


Indikaattorin kuvaus

Kuluttajabarometri kuvaa kuluttajien luottamusta talouteen.

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Kuluttajabarometri toteutetaan kuukausittaisena puhelinhaastattelututkimuksena. Barometriin sisältyvät kuluttajien käsitykset oman taloutensa ja maan talouden ja työttömyyden kehityksestä sekä kuluttajien aikomukset tehdä suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Lisäksi kerätään tietoja kestokulutustavaroiden omistamisesta.

Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.

Talouden kasvunäkymien analysoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka kansalaiset näkevät oman ja maan taloudellisen tilanteen ja kuinka kansalaiset varautuvat tulevaisuuteen muun muassa kulutustottumuksillaan ja säästösuunnitelmillaan. Kuluttajabarometrin avulla saadaankin monipuolista tietoa kotitalouksien kulutus- tai säästöhalukkuudesta, ja sen avulla voidaan ennakoida kaupan ja hintojen kehitystä. Kuluttajabarometrin indikaattorit muodostavat laajan tietopohjan niin kansantalouden kehityksen kuin kotitalouksien kysynnän kasvun ennakointiin.