Inflaatio 

Päivitetty: 14.10.2016 - Seuraava päivitys: 14.11.2016
   
 
 
Jaa

Inflaatio syyskuussa 0,4 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli syyskuussa 0,4 prosenttia. Elokuussa inflaatio oli 0,4 prosenttia. Inflaation pysymiseen positiivisena vaikutti ajoneuvoveron, sairaalamaksun, hammaslääkärinpalkkion ja vuokrien kuluttajahintojen kallistuminen vuoden takaiseen verrattuna. Tämän julkistuksen yhteydessä julkaistaan myös Kuluttajahintaindeksi 2015=100 käyttäjän käsikirja.

Syyskuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna ajoneuvoveron, sairaalamaksun, hammaslääkärinpalkkion ja vuokrien kallistuminen. Edellisvuoteen verrattuna eniten laskivat polttonesteiden ja korkojen kuluttajahinnat. Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna inflaation laskuun vaikutti vihannesten ja valmismatkojen halpeneminen. Elokuusta syyskuuhun kuluttajahintojen muutos oli 0,2 prosenttia.


Lähde:
Tilastokeskus / Kuluttajahintaindeksi


Indikaattorin kuvaus

Kuluttajahintaindeksiä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Inflaatiolla tarkoitetaan yleisen hintatason nousua.

Kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa asuvien kotitalouksien Suomesta ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Kuluttajahintaindeksi lasketaan menetelmällä, jossa eri hyödykkeiden hinnat painotetaan yhteen niiden kulutusosuuksilla.

Määrävuosin uudistettavat kuluttajahintaindeksit sopivat lyhyen aikavälin tarkasteluihin. Pitkän aikavälin tarkasteluihin, esim. vuokran tarkistamiseen, soveltuu parhaiten elinkustannusindeksi. Se on uusimmasta kuluttajahintaindeksistä laskettu pitkä aikasarja ja kehittyy samalla tavalla kuin kuluttajahintaindeksi. Monet vuokrat, niin asuin- ja liikehuoneistojen kuin maanvuokratkin, on sidottu yleensä elinkustannusindeksiin.
 
Inflaatiolla on, yhdessä talouden kasvun, työttömyyden kehityksen ja talouden tasapainon kanssa, keskeinen vaikutus talouden suhdanteisiin Suomessa. Korkeasta ja epävakaasta inflaatiosta on haittaa niin taloudelle, kuluttajille kuin yrityksillekin. Inflaatiokehitystä pyritään talouspolitiikan keinoin tasapainottamaan, koska inflaation epävakaus aiheuttaa markkinoilla epävarmuutta, tehottomuutta ja vaikeuttaa investointien ja säästämisen suunnittelua. Inflaation vaikutukset heijastuvat tavallisten kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan sekä toisaalta yritysten investointihalukkuuteen.
 
Kuluttajahintainflaation torjumisella pyritään luomaan parhaat mahdolliset olosuhteet taloudelliselle toiminnalle. Tavoitteiden onnistumiseen liittyy olennaisesti inflaationäkymien tarkkailu ja mahdollisimman aikainen reagoiminen inflaation kiihtymiseen. Perinteisen inflaatioindikaattorin rinnalla tulisi tarkastella myös korkojen aikarakennetta ja muita talouden kehitystä kuvaavia mittareita. Keskeistä talouden mittareiden valinnassa ovat tiedon reaaliaikaisuus, eksaktiuden tuoma luotettavuus ja indikaattoreiden kiinnittyminen tulevaisuuden odotuksiin.